قهوه

صنعت چاپ و با استفاده از طراحان.

روزنامه

بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.